راهنمای خرید ماشین لباسشویی آاگ

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

در راهنمای خرید ماشین لباسشویی آاگ موارد مهمی از جمله ظرفیت، رنج قیمت، میزان مصرف انرژی، میزان سطح صدای ماشین لباسشویی، تعداد برنامه های شستشو و سایر مشخصات مورد بررسی قرار می گیرد.

راهنمای ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ

ظرفیت ماشین لباسشویی در راهنمای خرید لوازم خانگی آاگ به این شرح است:

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W:

۱۰ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS86699:

۹ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS76499:

۹ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S:

۸ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FE74488:

۸ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی سیلور آاگ مدل FEC1612S:

۱۰ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی سفید آاگ مدل L7FE86604:

۱۰ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S:

۸ کیلوگرم

 • ظرفیت خشک کن حرارتی آاگ مدل T8DEC49S:

۹ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL:

۹ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2:

۱۰ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L87495XFL و L87495PFL:

۹ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480:

۸ کیلوگرم

 • ظرفیت ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2:

۸ کیلوگرم

راهنمای رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ

رنج قیمت ماشین لباسشویی در راهنمای خرید لوازم خانگی آاگ از قرار زیر است:

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W:

از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS86699:

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FS76499:

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L8FE74488:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S:

از ۷,۵۰۰,۰۰۰ تا ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی سفید آاگ مدل L7FE86604:

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت خشک کن حرارتی آاگ مدل T8DEC49S:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL:

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2:

از ۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L87495XFL یا L87495PFL:

از ۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج قیمت ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • رنج ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2:

از ۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

حداکثر دور خشک کن در مدلهای مختلف لباسشویی آاگ

با مقایسه حداکثر دور خشک کن در مدل های مختلف لباسشویی آاگ به طور دقیق می توان مناسب ترین گزینه برای خرید را انتخاب کرد.

حداکثر دور خشک کن در مدلهای مختلف لباسشویی آاگ به این شرح است:

 • حداکثر دور لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W:

۱۶۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور لباسشویی آاگ مدل L8FS86699:

۱۶۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور لباسشویی آاگ مدل L8FS76499:

۱۴۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S:

۱۶۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور لباسشویی آاگ مدل L8FE74488:

۱۴۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور ماشین لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S:

۱۶۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور ماشین لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S:

۱۴۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL:

۱۶۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2:

۱۴۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480:

۱۴۰۰ دور در دقیقه

 • حداکثر دور ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2:

۱۶۰۰ دور در دقیقه

درجه مصرف انرژی لباسشویی در راهنمای خرید لوازم خانگی آاگ

درجه مصرف انرژی لباسشویی در راهنمای خرید لوازم خانگی آاگ به ترتیب ذیل است:

 • رتبه انرژی لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W:

A +++

 • رتبه انرژی لباسشویی آاگ مدل L8FS86699:

A +++

 • رتبه انرژی لباسشویی آاگ مدل L8FS76499:

A +++

 • رتبه انرژی لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S:

A +++

 • رتبه انرژی لباسشویی آاگ مدل L8FE74488:

A +++

 • رتبه انرژی لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S:

A +++

 • رتبه انرژی ماشین لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S:

A +++

 • رتبه انرژی خشک کن حرارتی آاگ مدل T8DEC49S:

A ++

 • رتبه انرژی ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL:

A +++

 • رتبه انرژی ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2:

A +++

 • رتبه انرژی ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480:

A +++

 • رتبه انرژی ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2:

A +++

سطح صدای شستشو در راهنمای خرید لباسشویی آاگ

سطح صدای شستشو در راهنمای خرید لباسشویی آاگ عبارت است از:

 • سطح صدای لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W:

۵۱ دسی بل

 • سطح صدای لباسشویی آاگ مدل L8FS86699:

۴۷ دسی بل

 • سطح صدای لباسشویی آاگ مدل L8FS76499:

۵۱ دسی بل

 • سطح صدای لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S:

۴۷ دسی بل

 • سطح صدای لباسشویی آاگ مدل L8FE74488:

۵۱ دسی بل

 • سطح صدای لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S:

۵۱ دسی بل

 • سطح صدای لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S:

۵۱ دسی بل

 • سطح صدای خشک کن حرارتی آاگ مدل T8DEC49S:

۶۵ دسی بل

 • سطح صدای ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL:

۴۹ دسی بل

 • سطح صدای ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2:

۴۹ دسی بل

 • سطح صدای ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480:

۵۰ دسی بل

 • سطح صدای ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2:

۵۱ دسی بل

تعداد برنامه های شستشو در راهنمای خرید لباسشویی آاگ

با نگاهی به تعداد برنامه های شستشو در راهنمای خرید لباسشویی آاگ می توان در زمانی کوتاه نسبت به مقایسه این برند و سایر برندهای موجود در بازار برای انتخاب نهایی اقدام کرد.

تعداد برنامه انواع مدل لباسشویی آاگ به این شرح است:

 • تعداد برنامه لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W:

۲۰ برنامه

 • تعداد برنامه لباسشویی آاگ مدل L8FS86699:

۱۱ برنامه

 • تعداد برنامه لباسشویی آاگ مدل L8FS76499:

۲۰ برنامه

 • تعداد برنامه لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S:

۱۰ برنامه

 • تعداد برنامه لباسشویی آاگ مدل L8FE74488:

۱۲ برنامه

 • لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S:

۱۶ برنامه

 • تعداد برنامه لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S:

۱۱ برنامه

 • تعداد برنامه خشک کن حرارتی آاگ مدل T8DEC49S:

۶ برنامه

ترکیبی از ۳ برنامه برای لباس های پنبه ای و ۳ برنامه برای لباس هایی از جنس دیگر

 • تعداد برنامه ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL:

۱۶ برنامه

 • تعداد برنامه ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2:

۱۶ برنامه

 • تعداد برنامه ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480:

۱۱ برنامه

 • تعداد برنامه ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2:

۱۶ برنامه

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W

 1. بهره گیری از فناوری OKOMix جهت افزایش بهره وری استفاده از شوینده
 2. مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك
 3. با بهره گيري از فن آوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 4. مجهز به سيستم حفاظت از نشتیAqua Control
 5. مجهز به سیستم كنترل بار نامتعادل برای به حداقل رساندن لرزش و صدا
 6. مجهز به فن آوری OKOPower جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
 7. مجهز به سیستم Soft Plus
 8. مجهز به سیستم لکه بر و مخزن جداگانه برای مایع لکه بر

مشخصات لباسشویی آاگ مدل LWX8C1612W

بیشتر بخوانید:راهنمای خرید ماشین ظرفشویی آاگ

 1. دارای قفل کودک
 2. قابلیت تاخیر در شستشو
 3. سیستم شستشوی پارچه پشمی
 4. شستشوی سریع
 5. برنامه ضد حساسیت
 6. قابلیت بخارشو
 7. قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
 8. قابلیت ضدچروک

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل  L8FS86699

 1. بهره گیری از فناوری OKOMix جهت افزایش بهره وری استفاده از شوینده
 2. مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك
 3. با بهره گيري از فن آوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 4. مجهز به سيستم حفاظت از نشتیAqua Control
 5. مجهز به سیستم لکه بر و مخزن جداگانه برای مایع لکه بر
 6. مجهز به فن آوری OKOPower جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
 7. مجهز به سیستم Soft Plus
 8. مجهز به سیستم كنترل بار نامتوازن

مشخصات لباسشویی آاگ مدل  L8FS86699

 1. دارای قفل کودک
 2. قابلیت شروع شستشو با تاخیر
 3. شستشوی سریع
 4. دارای سنسور برای اندازه گیری وزن البسه
 5. قابلیت بخارشو
 6. قابلیت ضدچروک
 7. محافظ ProTex
 8. نمایشگر زمان
 9. برنامه شستشو با دست
 10. ذخیره زمان دو مرحله‏‌ای
 11. صفحه نمایشگر بزرگ LED
 12. سنسور كنترل آب به منظور جلوگیری از سرريز شدن آب

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل  L8FS76499

 1. سیستم   ÖKOPower جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
 2. سیستم AquaControl  جهت اخطار هر گونه نشتی آب از شلنگ به جهت جلوگیری از خسارت به منزل شما
 3. فناوری ÖKOMixجهت ادغام بی نظیر مواد شوینده، نرم کننده و آب پیش از ورود به درام برای شستشوی بهتر
 4. فناوری ProSense تنظیم زمان، مصرف آب و انرژی به طور خودکار و متناسب با مقدار لباس ها
 5. فناوری ProSteam کاهش ۳۰ درصد میزان چین و چروک و آماده شدن سریع لباس ها
 6. سیستم Reload
 7. سیستم SoftPlus  بهبود توزیع مواد نرم کننده، محافظت از لباس ها و نرم تر کردن لباس ها

مشخصات لباسشویی آاگ مدل  L8FS76499

 1. میزان مصرف آب در هر چرخه شستشو ۵۴ لیتر
 2. کنترل میزان بار نامتعادل
 3. گزینه لکه بر
 4. گزینه صرفه جویی در زمان
 5. دارای سنسور تشخیص وزن
 6. درام انحصاری ProtexPlus حفظ شکل و فرم اصلی لباس
 7. کلاس انرژی خشک کن:B
 8. دارای مخزن از جنس استیل ضد زنگ

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S

 1. سیستم شستشوی پوشاک رنگ تیره
 2. سیستم شستشوی ابکشی و گردش
 3. سیستم شستشوی الیاف نخی و اتوماتیک، سیستم شستشوی پوشاک ورزشی، پارچه جین، پارچه ظریف، پارچه پشمی
 4. سیستم تاخیر در شستشو
 5. سیستم ابکشی
 6. سیستم شستشوی سریع روزانه
 7. سیستم بخارشو

مشخصات لباسشویی آاگ مدل L8FEC68S

 1. دارای مخزن تمام استیل
 2. دارای قفل کودک
 3. انواع برنامه ها برای شستشو هر نوع پارچه و البسه
 4. قابلیت ضد آلرژی
 5. شستشو بهینه
 6. شستشو رنگی  wifi
 7. پنل لمسی
 8. دارای سنسور هوشمند برای کاهش مصرف آب و مواد شوینده

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل L8FE74488

 1. سیستم شستشوی پوشاک رنگ تیره
 2. سیستم شستشوی ابکشی و گردش
 3. سیستم شستشوی انواع الیاف و پارچه
 4. سیستم تاخیر در شستشو
 5. سیستم ابکشی
 6. سیستم شستشوی سریع روزانه
 7. سیستم بخارشو
 8. دارای سیستم add wash

مشخصات لباسشویی آاگ مدل L8FE74488

 1. لکه بری قوی
 2. دارای Add Wash
 3. دارای قفل کودک
 4. ۳قسمت جا پودری
 5. ۲ شیر برقی
 6. جنس دیگ تمام استیل
 7. دارای موتور OKO Inverter با سطح لرزش صفر

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S

 • سیستم قفل Aqua جهت اخطار و جلوگیری از نشتی آب از شلنگ لباسشویی
 • قابلیت ضد چروک
 • مجهز به سیستم Soft Pluse
 • مجهز به سیستم لکه بر
 • سیستم کنترل بار نا متوازن AGS
 • قابلیت Add Wash
 • سیستم شستشوی پوشاک رنگ تیره
 • سیستم شستشوی ابکشی و گردش
 • سیستم شستشوی الیاف نخی و اتوماتیک
 • سیستم تاخیر در شستشو
 • سیستم ابکشی
 • سیستم شستشوی سریع
 • بهره گیری از فناوری OKOMix جهت افزایش بهره وری استفاده از شوینده
 • مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك
 • با بهره گيري از فن آوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 • مجهز به سيستم حفاظت از نشتیAqua Control
 • مجهز به سیستم كنترل بار نامتوازن
 • مجهز به فن آوری OKOPower
 • سیستم بخارشو

مشخصات لباسشویی سیلور آاگ مدل L7FEC1612S

 1. دارای قفل کودک
 2. مجهز به Wifi داخلی
 3. مجهز به برنامه اقتصادی Eco
 4. قابلیت ضدآلرژی
 5. دارای صفحه نمایش LED
 6. دارای ۴ قسمت جا پودری
 7. دارای ۳ شیر برقی

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S

 1. ضد چروک
 2. مجهز به سیستم Soft Pluse
 3. مجهز به سیستم لکه بر
 4. سیستم کنترل بار نا متوازن AGS
 5. سیستم شستشوی پوشاک رنگ تیره
 6. سیستم شستشوی ابکشی و گردش
 7. سیستم شستشوی الیاف نخی و اتوماتیک
 8. سیستم تاخیر در شستشو
 9. سیستم ابکشی
 10. سیستم شستشوی سریع
 11. مجهز به سیستم WIFI داخلی
 12. دارای  سیستم add wash
 13. مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك
 14. با بهره گيري از فناوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 15. مجهز به سيستم Aqua Control برای جلوگیری از نشتی آب
 16. مجهز به سیستم كنترل بار نامتوازن
 17. سیستم بخارشو

مشخصات لباسشویی آاگ مدل L7FE74485S

 1. دارای قفل کودک
 2. قابلیت ضدآلرژی
 3. دارای صفحه نمایش LED
 4. دارای ۳ قسمت جا پودری
 5. دارای ۲ شیر برقی
 6. مجهز به برنامه اقتصادی Eco
 7. مجهز به سنسور وزن البسه
 8. کلاس شستشو A و کلاس خشک کن B

تکنولوژی و مشخصات خشک کن حرارتی آاگ مدل  T8DEC49S

 1. فناوری SensiDry
 2. فناوری ProSense تنظیم زمان، مصرف آب و انرژی به طور خودکار و متناسب با مقدار البسه
 3. فناوری ProSteamکاهش ۳۰ درصد میزان چین و چروک و آماده شدن سریع لباس ها
 4. درام انحصاری ProtexPlus جهت حفظ شکل و فرم اصلی لباس
 5. موتور ÖKOInverter صدای کمتر بدون سایش و لرزش با عمر مفید طولانی

مشخصات خشک کن حرارتی آاگ مدل  T8DEC49S

 1. کلاس انرژی خشک کن:B
 2. خشک کن تقطیری مجهز به کمپرسور
 3. خشک کردن بدون چروک در دمای پایین مخصوص خشک کردن البسه پشمی
 4. فیلتر هوای ÖKO
 5. لامپ داخلی LED
 6. موقعیت و ظرفیت مخزن کندانسور ۵.۲۸ لیتر
 7. مجهز به سنسور خشک کن
 8. مخزن از استیل ضد زنگ
 9. برنامه های لباس های پنبه ای: Cupboard dry plus, Extra dry, Iron dry
 10. برنامه های مربوط به لباس های دارای جنس ترکیبی: Cupboard dry, Extra dry, Iron dry

تکنولوژی و مشخصات ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL

 1. مجهز به سیستم Aqua Control
 2. مجهز به سیستمAqua Stop
 3. دارای  سیستم soft water
 4. دارای سیستم memory
 5. دارای سیستم هوشمند Fuzzy Logic، سازگاری با لباسها
 6. مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك
 7. با بهره گيري از فناوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 8. مجهز به سیستم كنترل بار نامتوازن
 9. مجهز به موتور ÖKOInverterجهت بهینه سازی مصرف انرژی
 10. مجهز به سنسور وزن البسه
 11. فناوری شستشوی پیشرفته برای خیس شدن سریع تمامی لباس ها

مشخصات ماشین لباسشویی آاگ مدل L99699FL

 1. دارای برنامه های متنوع شستشو مانند سیستم شستشوی سریع، سیستم تاخیر شستشو، سیستم شستشوی اقتصادی، سیستم پیش شستشو، برنامه شستشوی لباسهای پشمی، برنامه شستشوی البسه با الیاف ظریف
 2. مجهز به  بخارشوی
 3. مجهز به لکه بری
 4. سیستم ضد چروک
 5. برنامه ی شستشوی سریع ۲۰ دقیقه ای در ۳۰ درجه سانتی گراد و با حجم ۳ کیلوگرم
 6. قابلیت ضد آلرژی
 7. دارای مخزن با دیواره های استیل ضد زنگ و قسمت های شش ضلعی سوراخ دار جهت تخلیه راحت تر آب و کف
 8. دارای صفحه نمایش لمسی
 9. سیستم آب کشی ضد کف
 10. دارای برنامه های انتخابی و پیش فرض توان بخار
 11. ۲ حافظه قابل تنظیم
 12. درب دو جداره بزرگ جهت سهولت در استفاده

تکنولوژی و مشخصات لباسشویی آاگ مدل L88409FL2

 1. مجهز به سیستم Aqua Control
 2. مجهز به سیستمAqua Stop
 3. مجهز به سیستم soft water
 4. دارای سیستم آبکشی ضد کف
 5. دارای سیستم هوشمند Fuzzy Logic، سازگاری با لباسها
 6. مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك البسه
 7. با بهره گيري از فناوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 8. مجهز به سیستم كنترل بار نامتوازن
 9. مجهز به موتور ÖKOInverterجهت بهینه سازی مصرف انرژی
 10. مجهز به سنسور تشخیص وزن البسه
 11. فناوری شستشوی سیستم جت

مشخصات لباسشویی آاگ مدل L88409FL2

 1. کلاس شستشو A و کلاس خشک کن B
 2. دارای برنامه انتخابیPreWash+ آبکشی اضافی تا ۵ مرحله + لکه بری
 3. طراحی درامProtex Plus جهت شستشوی ایده آل
 4. برنامهEasy Iron همراه با بخار
 5. ۴ محفظه مواد شوینده
 6. ۴ پایه قابل تنظیم
 7. دارای قفل کودک
 8. صفحه نمایش LCD

تکنولوژی و مشخصات ماشین لباسشویی آاگ مدل L6FB65480

 1. سنسور کنترل آب به منظور جلوگیری از سر ریز شدن آب
 2. تکنولوژی Fuzzy Logic  سازگار با لباس‌‏ها
 3. برنامه امنیتی
 4. مجهز به فناوريProSteam  ( فناوری بخار) جهت رفع بوي بد و چروك البسه
 5. با بهره گيري از فناوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 6. مجهز به موتور ÖKOInverterجهت بهینه سازی مصرف انرژی
 7. مجهز به سنسور تشخیص وزن البسه
 8. فناوری شستشوی سیستم جت یا Power jet جهت شستشوی ایده آل
 9. موتور اینورتر (Inverter)
 10. کنترل تعادل بار البسه
 11. سيستم آبكشي ضد كف

مشخصات ماشین لباسشویی آاگ مدل :L6FB65480

 1. صفحه نمایش  LCD متوسط
 2. برنامه شستشوی اضافی
 3. نشانگر زمان باقی مانده شستشو
 4. دارای قفل کودک
 5. شروع با تاخیر
 6. برنامه شستشو با دست
 7. گزینه آبکشی اضافی
 8. درب دو جداره بزرگ جهت سهولت در استفاده
 9. پنل انتخاب برنامه تمام لمسی
 10. ۴ پایه قابل تنظیم

تکنولوژی و مشخصات ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2

 1. مجهز به تکنولوژی Auto Sense تنظیم مصرف آب، انرژی، زمان شستشو با توجه به وزن البسه
 2. مجهز به تکنولوژی Soft Drum
 3. تکنولوژی Power Jet جهت شستشوی ایده آل
 4. دارای فن آوری Fuzzy Logic، سازگاری با لباسها
 5. با بهره گيري از فناوريProSense برای کاهش شستشوی اضافی
 6. مجهز به سیستم كنترل بار نامتوازن
 7. سیستم آبکشی ضد کف
 8. مجهز به موتور Inverterجهت بهینه سازی مصرف انرژی
 9. مجهز به سنسور وزن البسه

مشخصات ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2

 1. ۱۶ برنامه شستشو + Super Eco+آنتی آلرژی
 2. قابلیت ضد آلرژی
 3. شستشوی ۳ کیلو لباس در ۲۰ دقیقه
 4. کلاس شستشو A و خشک کن A
 5. میزان نویز خشک کن: ۷۸دسی بل
 6. مجهز به موتور اینورتر جهت بهینه سازی مصرف انرژی
 7. دارای ۷ برنامه انتخابی پیش فرض
 8. درب دو جداره بزرگ جهت سهولت در استفاده
 9. گزینه آبکشی اضافی
 10. برنامه های شستشو: Cotton, Cotton Economy Synthetics, Delicate, Wool Plus Mini 30, Mix 20, Easy Iron

نظرات کارشناسی درباره ماشین لباسشویی آاگ

بررسی و توجه به نظرات کارشناسی درباره ماشین لباسشویی آاگ می تواند مرجعی کاملا قابل استناد برای انتخاب بهترین نوع لباسشویی از این برند برای خریداران باشد.

نظرات کارشناسی درباره ماشین لباسشویی آاگ مدل :L6FB65480

 • لباسشویی ۸ کیلویی برای خانواده‏‌های متوسط و بزرگ تا ۶ نفر مناسب می باشد.
 • قدرت موتور آن ۱۴۰۰ دور در دقیقه است.
 • این ماشین لباسشویی دارای موتور inverter است که باعث کاهش صدا و لرزش دستگاه در طول شستشو شده است.
 • این ماشین مجهز به فناوری ProTex drum است که از فرم لباس‌‏ها محافظت می‏‌کند.
 • دارای حفره‏‌هایی زیادی است تا لباس‌‏های شما هنگام شست و شو دارای کشیدگی و وا رفتگی ‏نشوند و در نتیجه فرم و بافت آن‌ها را در طول هر چرخش حفظ می‏‌کند.
 • به کمک تکنولوژی Pro Sense به طور خودکار زمان، میزان آب مصرفی و انرژی را متناسب با حجم لباس ها کاهش می‏‌دهد.
 • فناوری SoftPlus باعث می شود تا نرم‌کننده‏‌ به تمامی نقاط البسه نفوذ کند و لطافت و به همان نسبت دوام لباس‌‏هایتان را افزایش می‏‌دهد.
 • برنامه‎های مختلف Eco برای بهینه سازی مصرف انرژی آب و برق طراحی شده‎است و برای شستشو لباس ها و پارچه هایی که مقدار کثیفی آنها کم است، مناسب می باشد.
 • به عنوان مثال برنامه EcoTimeSave زمان شستشو را تا حد ممکن کاهش می‎دهد.
 • برنامه‏‌های این دستگاه برنامه ضد‌آلرژی، خشک‌کن، شستشوی لباس‌‏های ظریف، جین، پشمی و نخی است.
 • دیگر برنامه ها: گزینه شروع با تاخیر، شستشوی اضافی، سنسور کنترل آب به منظور جلوگیری از سر ریز شدن آب، صفحه نمایش LCD متوسط، نشانگر زمان باقیمانده، برنامه شستشو با دست، تکنولوژی Fuzzy Logic سازگار با لباس‌‏ها، برنامه امنیتی، موتور اینورتر، کنترل تعادل و سيستم آبكشي ضد كف میباشد.
 • رتبه‌بندی انرژی +++A این مدل ماشین لباسشویی تا ۲۰% اقتصادی‏‌تر است.
 • میزان مصرف انرژی این ماشین لباسشویی AEG در سال ۱۵۶ کیلو وات بر ساعت و میزان آب مصرفی آن ۹۹۹.۹ لیتر است.

نظرات کارشناسی درباره ماشین لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2

 • لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2 طراحی زیبا و ظرفیت ۸ کیلوگرمی دارد که آن را برای خانواده‌های متوسط و یا پر جمعیت تا ۶ نفر گزینه مناسبی ساخته است.
 • دارای موتور کم مصرف اینورتر می باشد تا عملکرد حرفه ای بدون سایش و لرزش را در کنار امکان کارکرد با سرعت ۱۶۰۰ دور در دقیقه فراهم می سازد.
 • سطح صدا و نویز کمتر دستگاه در حین کار، استهلاک کمتر موتور و طول عمر بیشتر ماشین لباسشویی و کارایی برتر از مزیت های لباسشویی آاگ است.
 • طراحی منحصر به فرد درام لباسشویی آاگ به گونه ای است که باعث کمترین میزان سایش بین البسه و سطح داخلی ، جریان یکنواخت آب و کف در طول مراحل مختلف شستشو و حفظ شکل و فرم اصلی البسه بعد از شستشو می شود.
 • از ۸ برنامه شست‌وشوی پیش‌فرض، Super eco   و شستشوی ۳ کیلو البسه در ۳۰ دقیقه بهره می‌برد.
 • طراحی منحصر به فرد ، شکل و اندازهکاملاً متفاوت درام ماشینهای لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2 باعث شستشوی فوق العاده تمیز و مرتب لباس ها می شود و سبب تمایز این محصول از محصولات دیگر کمپانی ها می شود.
 • با بهره گیری از تکنولوژی Auto Sense  قابلیت تنظیم مصرف آب ، انرژی و زمان و یک شستشوی بهینه را امکان پذیر می سازد.
 • شستشوی Power Jet جهت شستشوی ایده آل، سنسور و نشانگر وزن لباس و درب دو جداره بزرگ جهت سهولت در استفاده در کنار سایر ویژگی های ممتاز لباسشویی آاگ مدل L69680VFL2 باعث شده است تا عملکردی فوق العاده عالی و با کیفیت را برای شستشو البسه ارائه دهد و ماندگاری بالایی را برای کاربران لباسشویی آاگ رقم بزند .

نظرات کارشناسی درباره ماشین لباسشویی آاگ مدل L88409FL2

 • ماشین لباسشویی آاگ ۱۰ کیلویی سفید مدل L88409FL2 از مناسب ترین گرینه های انتخاب لباسشویی برای خانواده های پرجمعیت ۵ الی ۱۰ نفره میباشد.
 • بدنه فلزی و تمام استیل ضد زنگ لباسشویی آاگ مدل L88409FL2 باعث شده تا در مقابل صدمات ناشی از شوک و لرزش مقاوم باشد و در صورت بروز زلزله آسیبی به عملکرد آن و لباس ها وارد نشود.
 • ظرفیت دیگ لباسشویی آاگ مدل L88409FL2 به نحوه ای طراحی شده که آن را به دستگاهی کارآمد برای مشتریان مبدل سازد.
 • ماشین لباسشویی ۸۸۴۰۹ آاگ از لباسشویی های ۱۰ کیلوگرمی سایر برندها ظرفیتی بیشتر برای شستشو و استفاده روزمره خانواده ها، بیمارستان ها، شرکت ها و کارخانه دارد.
 • لباسشویی L88409FL2 دارای سیستم بالانس خودکار در دیگ است که موجب چرخش محوری و کنترل شده آن می شود.
 • دیگ تمام استیل این لباسشویی موجب شستشو با کیفیت بالای لباس ها میشود و سوراخ های موجود روی آن باعث آبکشی بهتر البسه میشود.
 • این لباسشویی دارای بخش کنترل، مدیریت و ۱۶ برنامه شستشو برای شست و شو انواع پارچه ها از هر جنسی می باشد.
 • کاربر لباسشویی آاگ میتواند با توجه به جنس الیاف البسه که کتان، نخ، پشم، ابریشم و … می باشد، مناسب ترین برنامه را با استفاده از پنل انتخاب نماید.
 • موتور قدرتمند لباسشویی L88409FL2 مهم ترین قسمت لباسشویی میباشد و قدرت لباسشویی به قدرت موتور آن بر می گردد.
 • قدرت موتور این لباسشویی ۱۴۰۰ دور در دقیقه می باشد که با توجه به ظرفیت ۱۰ کیلو گرمی لباسشویی آاگ سرعت بالایی به حساب می آید و در کمترین زمان لباس های کاملاً مرطوب را خشک می نماید.
 • مصرف انرژی بسیار پایین لباسشویی L88409FL2 با توجه به گرید آن که +++A میباشد، قابل توجه است.
هوم کارا

هوم کارا

هوم کارا با چندین سال سابقه درخشان در زمینه ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات لوازم‌خانگی به معتبرترین برندهای روز دنیا به میزان گسترده‌ای از تجربه و دانش دست پیداکرده است و قصد دارد با کمک گرفتن از پلتفرم خود خدمات سرویس، نگهداری و تعمیرات لوازم‌خانگی را با داشتن متخصصین دوره‌ دیده در سریع‌ترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت ارائه نماید.